ENTERCHECK -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. PALVELUNTARJOAJA

Entercheck Oy, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Yrityksen y-tunnus on 2538754-7 ja kotipaikka Helsinki.

2. MÄÄRITELMÄT

"Asiakas" – Yhteisö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi.

"Käyttäjä" – Henkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi ja käyttää palvelua Asiakkaan lukuun.

"Pääkäyttäjä" – Käyttäjä, jolle on myönnetty oikeus hallinnoida muiden Käyttäjien tietoja sekä oikeus tarkastella Palvelussa tehtyjä yksittäisiä palvelutapahtumia ja käyttöä kuvaavia raportteja.

"Palvelu" – Palveluntarjoajan tuottama tietotekninen palvelu, joka mahdollistaa yritys- ja yhteisöasiakkaita koskevien tietojen keruun ja automaattisen arvioinnin sekä niitä edustavien henkilöiden edustuskelpoisuuden ja yritysyhteyden arvioinnin. Palvelu perustuu kolmansilta osapuolilta saatavien tietojen yhdistelyyn ja koneellisesti toteutettavaan tietojen arviointiin. Palvelu on käytettävissä järjestelmärajapintojen ja palveluportaalin välityksellä.

"Palveluun rekisteröity henkilö" – Henkilö, jonka henkilötietoja on tallennettu Palveluun Asiakkaan lukuun.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja Palveluntarjoajan antamia ohjeita, kun Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot Palvelussa.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja Palveluntarjoajan antamia ohjeita, kun Pääkäyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot Palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä sopimuksen teosta syytä ilmoittamatta. Mahdollisesta kieltäytymisestä ilmoitetaan Asiakkaalle ja Käyttäjälle Palvelussa.

4. PALVELU JA SEN KÄYTTÖ

Palvelu on tarkoitettu yritysasiakkuusien perustamista, yritysasiakkaiden puolesta asioivien henkilöiden edustusoikeuden tai muun asiointikelpoisuuden tarkistamista sekä asiakastietojen ylläpitoa varten. Palvelua ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua Entercheck-portaalin, Palveluntarjoajan julkaisemien integraatiorajapintojen ja erilaisille verkkopalvelualustoille julkaistujen lisäosien (Plug-in) välityksellä. Asiakkaalla on oikeus määritellä palveluun valitsemansa palvelupaketin mukainen enimmäismäärä Käyttäjiä. Asiakas vastaa käyttäjätietojen oikeellisuudesta ja ylläpidosta sekä Käyttäjien oikeudesta käyttää palvelua Asiakkaan lukuun.

Asiakkaalla on oikeus tallentaa Palvelun kautta hankkimansa tiedot yritysasiakkaistaan sekä niiden puolesta asioivista henkilöistä omiin tietojärjestelmiinsä.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelua jatkuvasti ennalta ilmoitettuja huoltokatkoja lukuun ottamatta. Palvelun tuottaja ei kuitenkaan takaa, että palvelu on käytettävissä keskeytyksettä. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö myös silloin, kun se on tarpeen Palvelun toimintaan tai tietoturvaan liittyvän erittäin painavan syyn vuoksi tai merkittävien taloudellisten riskien rajaamiseksi. Palvelun tuottajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli Asiakkaan valitsemassa palvelupaketissa määritelty käyttöraja ylittyy, Palvelua käytetään näiden ehtojen vastaisesti tai muuhun kuin näissä ehdoissa määriteltyyn käyttötarkoitukseen tai on ilmeistä, että Palvelua yritetään väärinkäyttää Asiakkaan tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä Asiakkaalle heti kun mahdollista Palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää ja muuttaa Palvelua ja sen ominaisuuksia tavalla, joilla ei Palveluntarjoajan käsityksen mukaan ole vaikutusta näiden ehtojen mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista, kuten järjestelmärajapintojen päivityksistä, kohtuullisessa ajassa etukäteen,

5. PALVELUNTARJOAJALLE ANNETTAVAT TIEDOT JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Käyttäjä ja Asiakas ovat velvollisia antamaan Palveluntarjoajalle tämän pyytämät tiedot Palvelun käyttämistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Asiakkaasta ja Käyttäjistä tietoja julkisista sekä yksityisistä tietolähteistä, kuten luottotietopalveluista siinä määrin kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo tietojen olevan Palvelun tuottamista tai siihen liittyvää riskienhallintaa varten tarpeen. Palvelutarjoajalla on oikeus rekisteröidä ja luovuttaa Asiakkaaseen ja Käyttäjiin liittyvää tietoa voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palveluntarjoaja sitoutuu menettelemään kaikessa toiminnassaan lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii Käyttäjää koskevien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Palvelun käyttäjärekisterin rekisteriseloste on nähtävillä Palvelussa.

Palveluntarjoaja tallentaa ja käsittelee tietoja Asiakkaasta ja Käyttäjästä tietojärjestelmässään näiden ehtojen mukaisten sitoumuksien täyttämistä, laskutusta ja ilmoitusten lähettämistä varten. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten velvollisuuksien ja muiden säännösten noudattamiseksi sekä Palveluntarjoajan omien ja sen yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi. Palveluntarjoaja voi täydentää henkilötietoja muista lähteistä, kuten yksityisistä ja julkisista rekistereistä saaduilla tiedoilla, ja käsitellä tietojen lisäämisen jälkeen myös näitä tietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluntarjoajan Suomessa ja ulkomailla toimiville yhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä niitä edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa käsiteltävät tiedot sen henkilön pyynnöstä, jonka henkilötietoja käsitellään. Henkilöllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on lisäksi oikeus pyytää Palveluntuottajaa poistamaan tai oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Pyyntö tehdään osoitteeseen asiakaspalvelu@entercheck.fi.

Henkilörekisterin pitäjänä Palveluun rekisteröityjen henkilöiden osalta toimii Asiakas. Asiakas vastaa henkilörekisterin ylläpidosta ja dokumentoinnista lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palveluntuottajan tuotteiden ja palvelujen ja niihin liittyvän dokumenttien, tiedostojen, menetelmien ja ohjelmistojen omistusoikeus, immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle. Palveluntuottaja ei näiden ehtojen nojalla anna Asiakkaalle mitään aineettomia oikeuksia. Asiakkaalla on oikeus käyttää saamiaan dokumentteja, tiedostoja, menetelmiä tai ohjelmia ainoastaan näiden ehtojen mukaista Palvelun käyttöä varten.

Palvelun tuottaja vastaa siitä, että sillä on laillinen oikeus Palvelun tuotannossa käytettävien ohjelmistojen, menetelmien, tiedostojen ja dokumenttien käyttöön.

Asiakas hyväksyy, että Palvelun kautta Asiakkaalle luovutettaviin tietoihin saattaa liittyä luovutusrajoituksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Palveluntuottaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa Palvelun kautta luovutettavat tiedot Asiakkaalle.

8. VASTUUNRAJOITUKSET

Asiakas ymmärtää, että Palvelussa tietolähteinä toimivien toimittajien tai viranomaisrekistereiden luovuttamissa tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä, jotka vaikuttavat Palvelun toimintaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Palvelun tietolähteinä käytetään luotettavia ja laadukkaita toimittajia. Palveluntuottaja tai tiedon toimittaja ei kuitenkaan vastaa puutteellisen tai virheellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta tai kuluista.

Palvelun tuottaja tähän sopimukseen perustuvat, toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet välittömät vahingot ja kulut siihen määrään saakka, joka vastaa vahinkoa edeltäneen 6 kk:n aikana Asiakkaalta laskutettuja palkkioita Palvelun käytöstä. Korvausvastuun enimmäismäärä on 2500 Euroa.

Palveluntuottaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten esimerkiksi tulon ja ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta sekä vahingosta, joka johtuu liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. 

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella eivätkä kohtaan 9. Salassapito perustuvaa korvausvelvollisuutta.

9. SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista tai (b) jonka Osapuoli tai sen tytäryhtiö on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta tai (c) joka oli vastaanottavan Osapuolen tai sen tytäryhtiön hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta tai (d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta samaansa aineistoa tai tietoa tai (e) joka Osapuolen tai sen tytäryhtiön on ilmaistava lain, asetuksen tai muun toimivaltaisen viranomaistahon määräyksen tai muun oikeudellisen määräyksen johdosta.

Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston tai tiedon käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää sopimuksen syntyä ja siihen perustuvaa yhteistyötä referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Palveluntuottajan suorituksen viivästyminen tai toteutumatta jääminen ei ole sopimusrikkomus, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka Palveluntuottajan vaikutuspiirin ulkopuolella. Vaikutuspiirin ulkopuolella ovat sellaiset tilanteet kuten sota, kapina, viranomaisten pakko-otto tai takavarikko, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistukset, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiahuollon keskeytykset, työselkkaukset tulipalot ja muut sen kaltaiset seikat, mikäli em. perusteella aiheutuva este on epätavallinen eli sellainen, jota Palveluntuottaja ei voi ennakoida sopimusta tehtäessä.

Palveluntuottajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Palvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnnumeroon, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus irtisanomispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas on olennaisesti rikkonut näitä ehtoja, laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa tai laiminlyönyt Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai mikäli asiakas ei hyväksy Palveluntarjoajan ilmoittamaa käyttöehtojen tai palveluhinnaston muutosta. Irtisanomisilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi irtisanomista seuraavana päivänä sen jälkeen, kun irtisanomisesta on ilmoitettu Pääkäyttäjän Palvelussa rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen.

Sopimuksen päättyessä sellaiset ehdot, joiden sisältämät velvoitteet jatkuvat päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan, kunnes ne on täytetty.

12. PALVELUN HINTA

Palvelun hinta koostuu valitun palvelupaketin mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, joka sisältää oikeuden Palvelun käyttöön sekä palvelupaketin sisältämiin maksuttomiin tietoihin ja palvelujen käyttöperusteisista tapahtumamaksuista, jotka laskutetaan toteutuneen käytön mukaan.

Palveluntuottaja määrittelee laskutusjakson ja laskuttaa palvelun hinnan laskutusjakson päätyttyä. Laskutusjakso on vähintään 1 kk. Maksuehto on 14 vrk netto. Kaikki hinnat on ilmoitettu verottomina ja niihin lisätään voimassa olevan verolainsäädännön mukainen arvonlisävero.

Palveluntuottajan perimät maksut on ilmoitettu Palvelussa julkaistavassa palveluhinnastossa. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palveluhinnastoaan kohtuullisia kustannustason muutoksia vastaavasti ilmoittamalla muutoksesta Palvelussa. Muutos tulee voimaan ilmoitusta seuraavan kolmannen kalenterikuukauden alusta lukien.

13. SOPIMUKSEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen liittyvät oikeutensa, velvollisuutensa ja saatavansa osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle.SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

14. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda Osapuolta tyydyttävään tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa suomen kielellä.